Právní služby

S klienty hledáme nejvhodnější cesty vedoucí k řešení jejich problémů. Posuzujeme situaci v širších souvislostech, zvažujeme dopady a navrhujeme způsoby vedoucí k úspěšnému řešení.

Občanské právo

Pomáháme při řešení každodenních právních situací. Hledáme s klientem vhodná řešení situace v širších souvislostech.

Rodinné právo

Klienty zastupujeme před soudy, správními orgány, máme zkušenosti z oblasti mediace. Řešíme rozvody s majetkovým vypořádáním.

Obchodní právo

Zakládáme firmy, vymáháme pohledávky, připomínkujeme smlouvy. Nastavíme optimální právní rámec podle zadání.

Zdravotnické právo

Využíváme znalost zdravotnického práva pro zastupování lékařů i pacientů. Zastupujeme pacienty při sporech.

Trestní právo

Poskytujeme právní poradenství v celém průběhu trestního řízení. Zastupujeme klienty i v případě dopravních nehod.

Správní právo

Poskytujeme služby v oblasti přestupkového práva a správních deliktů. Specializujeme se na pomoc řidičům v řešení přestupků.

Naše motto

Když nemusíme, netiskneme.

Inovativní kancelář

Snažíme se co nejvíce využívat moderní on-line prostředky komunikace. Přizpůsobujeme se potřebám klientů.

Elektronické vedení spisu klienta

Upřednostňujeme elektronické dokumenty. Komunikujeme také prostřednictvím datové schránky.

On-line spolupráce

Využíváme moderní cloudové a komunikační služby, které nám umožňují rychle reagovat na potřeby klientů.

Zajištění komplexních služeb

Aktivní spolupráce s notáři, soudními znalci, daňovými poradci. Ověřování podpisu. Advokátní úschovy finančních prostředků i listin.

Naše specializace

Je složité pokrýt všechny aspekty práva. Naše zkušenosti a specializace nám umožňují řešit kvalitně vaše problémy a díky tomu budeme velmi pravděpodobně znát odpovědi na vaše otázky.

Hledáme optimální řešení již vzniklé situace, nastavujeme právní vztahy subjektů do budoucna. Pomáháme řešit např. sousedské spory, poskytujeme právní rady v oblasti exekucí, hájíme pohledávky klientů (půjčky), řešíme vrácení daru, pomáháme dědicům zorientovat se v právní oblasti dědického práva, vypracováváme návrhy na povolení oddlužení atd.

Zajišťujeme kompletní právní servis v případě koupi či prodeje nemovitostí, včetně zastupování před katastrálním úřadem a případné advokátní úschovy kupní ceny.

Řešíme záležitosti rodinného práva s citlivým a diskrétním přístupem. Preferujeme smírné či mimosoudní řešení rodinných záležitostí. Využíváme svých zkušeností při stanovení výše výživného a šíře styku rodičů s dětmi. Řešíme s klienty vhodnou formu výkonu rozhodnutí v případě dlužného výživného. Máme zkušenosti z oblasti mediace a terapeutických skupin.

Zajistíme kompletní právní servis při rozvodu manželství (a majetkovém vypořádání). Klienta zastupujeme tak, aby byl ušetřen případných negativních emocí.

Specializujeme se na vymáhání pohledávek z obchodního styku v případě, že jedna ze smluvních stran řádně nedostála své smluvní povinnosti. Navrhujeme klientům optimální právní rámec obchodních vztahů do budoucna, zejm. zajišťovacími instituty. Provádíme přípravu a revize obchodních smluv. Realizujeme odstoupení od smlouvy v případě, že smlouvu nelze naplnit.

Zastupujeme klienty při uplatňování jejich práv z obchodního styku před soudy a dalšími institucemi. Specializujeme se na likvidace bytových družstev a obchodních společností.

Ve všech oblastech práva, která svou činností pokrýváme, nabízíme klientům i procesní zastoupení ve věci, tedy zastoupení před soudy, správními orgány a úřady (typicky stavební úřady, přestupkové komise), před inspekčními a kontrolními orgány atd., a to i tam, kde je zapotřebí zvláštní plné moci.

Zastupujeme klienty i před Ústavním soudem České republiky, zejména v případě podání ústavní stížnosti.

Klientské reference

“ Zastupování magistry Balátové u dědického řízení, které bylo dotčeno exekucemi jedním z dědiců, bylo velice profesionální, včetně jednání s notářem a domlouvání dědických podílů. Služby advokátní kanceláře mohu jenom doporučit. ”

Irena K.

Zastupování v dědickém řízení

“ Velmi oceňujeme právní služby, ochotu a profesionální přístup Mgr. Balátové při přípravě smluv k prodeji bytu a koupi RD, včetně komunikace se všemi zúčastněnými. ”

Manželé Hana a Bohumil R.

Kupní smlouvy k nemovitostem

“ Chtěl bych poděkovat paní magistře Balátové za perfektní připravení veškerých podkladů pro rozvodové řízení, včetně vypořádání majetku, které na základě toho proběhlo bez problému, velice korektně a rychle. ”

Petr K.

Zastupování v rozvodomém řízení