#

Odměňování práce

Právní služby jsou poskytovány za smluvní odměnu sjednanou v souladu s vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (tzv. advokátní tarif), a to některým z následujících způsobů (příp. jejich kombinací).

  • ČASOVÁ ODMĚNA je násobkem dohodnuté hodinové sazby a počtu hodin, které si realizace právní služby vyžádá.
  • PAUŠÁLNÍ ODMĚNA je stanovena pevnou částkou splatnou jednorázově nebo v pravidelných intervalech. Její výše pokrývá poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech konkrétního klienta za určité časové období; to vše bez ohledu na počet provedených úkonů a jejich časovou náročnost.
  • ÚKONOVÁ ODMĚNA je násobkem předem dohodnuté sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů (jejich přehled je stanoven v § 11 advokátního tarifu).
  • PODÍLOVÁ ODMĚNA je tvořena podílem na výsledku řízení (předem sjednaným procentem z vysouzené částky).

Klient je vždy (už po prvním zhodnocení případu) informován o předpokládaném rozsahu práce, předpokládaných nákladech, které bude třeba na uplatnění práv vynaložit, jakož i o časové náročnosti celé záležitosti.

Výše odměny je vždy stanovena na základě vzájemné dohody s klientem, který si vybere způsob účtování právních služeb, který mu nejvíce vyhovuje. Vybraný způsob účtování lze samozřejmě změnit. Vedle odměny advokáta je klientovi dále účtována paušální náhrada hotových výdajů (poštovné, hovorné, přepravné) ve výši 300 Kč za každý úkon právní služby. V případě, že úkon právní služby je prováděn v jiné obci, než je sídlem advokáta, je klientovi účtována náhrada za čas strávený cestou ve výši 100 Kč za každou započatou půlhodinu, a dále cestovné.

Úvodní konzultace

První konzultace v rozsahu 1 hodiny je v případě sjednání podmínek pro zastupování klienta v právní věci zdarma. Při vyúčtování poskytnutých právních služeb je zcela běžným podkladem doložení jednotlivých provedených úkonů a stálá komunikace s klientem formou, kterou si klient sám zvolí (pošta, e-mail, telefonicky, prostřednictvím aplikací). Odměna za jednorázové konzultace bez dalšího právního zastoupení je účtována ve výši 1.500 Kč za každou započatou hodinu. O výši odměny je klient vždy informován ještě před samotnou konzultací.

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mohou spotřebitelé v případě sporu s advokátem ze smlouvy o poskytování právních služeb obrátit v rámci mimosoudního řešení tohoto sporu na Českou advokátní komoru, která byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů v této oblasti pověřena.

Advokátka není plátcem DPH.