Nabízené právní služby

Jsme schopni poskytovat právní služby ve většině běžných oblastech práva. Primárně se specializujeme na následující oblasti práva, kde nabízíme zkušenosti a odbornost.

Občanské právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v nejdůležitější soukromoprávní oblasti práva, při nezbytných právních operacích, které přináší běžný život. Hledáme optimální řešení již vzniklé situace, nastavujeme právní vztahy subjektů do budoucna. Pomáháme řešit např. sousedské spory, poskytujeme právní rady v oblasti exekucí, hájíme pohledávky klientů (půjčky), řešíme vrácení daru, pomáháme dědicům zorientovat se v právní oblasti dědického práva, vypracováváme návrhy na povolení oddlužení atd. Oblast civilního práva je dosti široká, poskytujeme právní pomoc pro oblast hmotného i procesního práva (v rámci civilního procesu).

 

Poskytujeme komplexní servis při sepisu, připomínkování a přípravě dokumentace při nakládání s nemovitostmi.

Řešíme zejména

 • Právní vztahy k nemovitostem – kompletní smluvní agenda, zejm. úplatné převody a darování nemovitostí, směny, budoucí smlouvy, nájem (bytové právo), zřízení práv k nemovitostem (zástavní právo, služebnosti), včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • Příprava a úprava smluv, dohod, jejich zhodnocení a připomínkování
 • Problematika spolků, sdružení
 • Zastupování v dědickém řízení (pomáháme najít optimální řešení z pohledu klienta-dědice, příp. z pohledu klienta-zůstavitele v případě pořízení pro případ smrti)
 • Zastupování v rámci občanskoprávních sporů před soudy příp. jinými institucemi
 • Uplatňování a vymáhání pohledávek
 • Zastupování v exekučním řízení – vypracování a podání exekučních návrhů, jednání s exekučním orgánem, vypracování a podání opravných prostředků, obrana proti neoprávněné exekuci
 • Insolvence – oddlužení (osobní bankrot)
 • Vypracování prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • Komplexní právní poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (založení, zápis do příslušného rejstříku, poradenství stran členských schůzí bytových družstev příp. shromáždění společenství vlastníků jednotek, řešení sporů s nájemci a vlastníky jednotek, likvidace a zánik subjektu, změny stanov dle požadavků nových právních předpisů, převody bytových jednotek), smlouva o výstavbě, stanovy
 • Náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • Nemajetková práva – ochrana osobnosti

Rodinné právo

Jsme si vědomi toho, že jakékoli spory v oblasti rodinného práva jsou pro zúčastněné strany extrémně emočně náročné a vysilující. Klientům poskytujeme právní služby v této oblasti právě se zaručením citlivého a diskrétního přístupu, jsme pro klienty oporou, snažíme se, aby rodinné vazby dotčených osob byly šetřeny, hájíme zájmy dětí a jsme vedeni snahou o vytvoření stabilního, příjemného zázemí, eliminovat napětí a neshody mezi rodiči. Využíváme letitých zkušeností v tomto oboru, zároveň podporujeme v klientech snahu o mimosoudní řešení rodinných záležitostí – klademe velký důraz na smírné řešení rodinněprávních sporů v případech, kdy je narovnání vztahů ještě možné.

 

Rodinné právo řešíme s citlivým a diskrétním přístupem.

V případě rozvodu manželství (případně dále i při majetkovém vypořádání) jsme připraveni vést efektivní komunikaci s protistranou a klienta zastupovat všude tam, kde není jeho přítomnost nutná tak, aby byl případných negativních emocí z narušených vztahů ušetřen.

 

Řešíme zejména

 • Právní vztahy k nemovitostem – kompletní smluvní agenda, zejm. úplatné převody a darování nemovitostí, směny, budoucí smlouvy, nájem, zřízení práv k nemovitostem (zástavní právo, služebnosti), včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí)
 • Příprava a úprava smluv, dohod, jejich zhodnocení a připomínkování
 • Problematika spolků, sdružení
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Zastupování v rámci občanskoprávních sporů před soudy příp. jinými institucemi
 • Uplatňování a vymáhání pohledávek
 • Zastupování v exekučním řízení – vypracování a podání exekučních návrhů, jednání s exekučním orgánem, vypracování a podání opravných prostředků, obrana proti neoprávněné exekuci
 • Insolvence – oddlužení (osobní bankrot)
 • Vypracování prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • Komplexní právní poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (založení, zápis do příslušného rejstříku, poradenství stran členských schůzí bytových družstev příp. shromáždění společenství vlastníků jednotek, řešení sporů s nájemci a vlastníky jednotek, likvidace a zánik subjektu, změny stanov dle požadavků nových právních předpisů, převody bytových jednotek), smlouva o výstavbě, stanovy
 • Náhrada škody a bezdůvodného obohacení
 • Nemajetková práva – ochrana osobnosti

Obchodní právo

Právní úprava obchodního práva dopadá zejména na každodenní záležitosti podnikatele při jeho podnikatelské činnosti, dále problematiku obchodních společností, závazkových vztahů mezi podnikateli. Specializujeme se na vymáhání pohledávek z obchodního styku v případě, že jedna ze smluvních stran řádně nedostála své smluvní povinnosti. Navrhujeme klientům optimální právní rámec obchodních vztahů do budoucna, zejm. zajišťovacími instituty. Provádíme přípravu a revize obchodních smluv, nastavujeme rámec dle individuálních potřeb klienta. Realizujeme odstoupení od smlouvy v případě, že smlouvu nelze naplnit.

 

Zajišťujeme kompletní proces založení s.r.o., stejně jako problematiku závazkových vztahů a smluv obecně.

Zastupujeme klienty při uplatňování jejich práv z obchodního styku před soudy a dalšími institucemi. Specializujeme se na likvidace bytových družstev a obchodních společností.

 

Poskytujeme komplexní právní poradenství zejména

 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • Zakládání obchodních společností a družstev, spolků, sdružení
 • Zastupování společníků v korporátních záležitostech, rozhodování společníků
 • Realizace valných hromad, rozhodnutí jediného společníka, akcionáře (vše za úzké spolupráce s notářem, v zájmu rychlého a optimálního zajištění záležitostí klienta)
 • Zastupování v rejstříkových věcech
 • Insolvenční právo – návrh na zahájení, přihláška pohledávky, incidenční spory, oddlužení
 • Směnky a ostatní zajišťovací instituty v závazkových vztazích obchodního práva
 • Závazkové vztahy obchodního práva obecně, připomínkování smluv
 • Zajišťování kompletní korporátní agendy
 • Zrušení a zánik korporací
 • Likvidace korporací
 • Zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s obchodním právem

Trestní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškerou právní pomoc související s trestním právem i v přestupkovém řízení. Právní pomoc poskytujeme jak jednotlivcům, tak i právnickým osobám v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob. V rámci své činnosti klienty preventivně upozorňujeme na možné dopady nejen na jednání statutárních orgánů společností, ale zároveň na trestní odpovědnost na úrovni zaměstnanců, obzvláště s přihlédnutím k praktické aplikaci nového zákona a nedostatku zkušeností orgánů činných v trestním řízení. Poskytujeme právní služby jak smluvním klientům, tak i v rámci ustanovení soudem (tzv. ex offo), máme tedy s touto právní oblastí bohaté zkušenosti.

 

Zajišťujeme veškerou právní pomoc související s trestním právem i v přestupkovém řízení.

V rámci trestního práva dále nabízíme klientům kvalifikovanou pomoc obhájce ve všech stádiích řízení od zahájení trestního stíhání přes zastupování v hlavním líčení, odvolací řízení, až po zastupování klientů před Nejvyšším soudem nebo Ústavním soudem České republiky.

Poskytujeme právní pomoc v případě uplatnění náhrady škody vůči státu vzniklé neoprávněným trestním stíháním.

V zájmu našich klientů jednáme ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu včetně následného zahlazení odsouzení. V rámci praxe naší advokátní kanceláře se zároveň zaměřujeme na problematiku trestního řízení ve věcech mladistvých.

 

Řešíme zejména

 • Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • Účast při úkonech přípravného řízení (výslechy, vyšetřovací úkony atd.)
 • Opravné prostředky (stížnost, odvolání, odpor, dovolání)
 • Kompletní agenda obhájce v trestním řízení
 • Vypořádání obviněného a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností
 • Alternativní způsoby řešení v rámci trestního práva (podmíněné zastavení trestního stíhání, dohody)
 • Zastupování klientů v rámci dopravních nehod

Správní právo

Součástí každodenního života občanů (resp. klientů), je řešení právních situací s různými správními institucemi a orgány. V oblasti správního práva nabízíme své služby při zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy.

V rámci této agendy klientům zajišťujeme sepisování návrhů na zahájení řízení, dále vyjádření a v neposlední řadě rovněž stížnosti a při zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím, kterými jsou odvolání, rozklad a obnova řízení. Klientům zajišťujeme právní zastoupení v řízení před správními soudy, bylo-li nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do klientových práv či oprávněných zájmů, dále v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu či v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

 

Řešíme přestupky řidičů i otázky stavebního práva.

Naše advokátní kancelář je schopna zajistit ucelené právní služby především v právu stavebním, a to jak pro významné developerské projekty, tak pro jednotlivce (fyzické osoby). Provedeme Vás celým procesem od jeho počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení, vše v rámci důkladné znalosti dotčených právních předpisů v podobě stavebního zákona, ale i souvisejících zákonů, například o posuzování vlivů na životní prostředí, o ochraně přírody a krajiny, o státní památkové péči a v neposlední řadě zákona o životním prostředí.

Máme zkušenosti s řešením přestupků při porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích a o silničním provozu, zároveň v provázanosti s trestním zákoníkem v případě uložení trestu zákazu činnosti.

 

Řešíme zejména

 • Přestupkové právo – dle zák. o přestupcích, dle zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zastupování při přestupcích řidičů při porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu
  • tzv. vybodování řidiče
  • trest zákazu řízení motorových vozidel
  • navrácení řidičského oprávnění – správní řízení
 • správní řízení vyplývající ze živnostenského zákona
 • stavební právo
 • řízení před katastrálním úřadem

Zdravotnické právo

V souvislosti s posílením postavení pacienta se výrazně rozrůstá počet žalob o náhradu škody a ochranu osobnosti či trestních oznámení proti lékařům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ve spolupráci s experty z oblasti zdravotnictví provedeme zhodnocení Vašeho případu a pravděpodobnost úspěšnosti žaloby. Naším cílem je poskytnutí komplexního kvalifikovaného právního zastoupení ve všech oblastech medicínského práva, tedy nejen při sporech s pacienty, ale i při sporech s pojišťovnami. Zastupujeme i lékaře v případě již podané žaloby či trestního oznámení.

 

Zastupujeme pacienty i lékaře, zajistíme odborné lékařské posouzení případu.

Řešíme zejména

 • Zastupování pacientů při uplatňování nároku na náhradu škody na zdraví způsobené lékařským zákrokem
 • Zastupování lékařů při sporech se zdravotními pojišťovnami
 • Zastupování lékařů v trestním řízení